Bytové domy vybavené rádiovými meračmi si starosti s odpočtami robiť nemusia

16.1. 2018admin3187x

Koncoročné odčítanie údajov z pomerových rozdeľovačov tepla, meračov tepla a vody vykonáva vo väčšine bytových domov na Slovensku odpočtová služba. Vlastníci musia  v určenom termíne zabezpečiť bezproblémový prístup k meračom vo svojich bytoch, a pokiaľ to nestihnú v danom čase, musia požiadať o náhradný termín. Ten však už môže byť spoplatnený. Ak sa odpočet nezrealizuje, správca určí spotrebu na základe legislatívy, ktorá upravuje pravidlá rozpočítania množstva tepla dodaného na vykurovanie a na prípravu teplej vody. Takto vypočítaná spotrebná zložka je však pre vlastníka nevýhodná a navyšuje jeho náklady na bývanie.

Spoľahlivý a presný odpočet ako podklad k spravodlivejšiemu rozdeleniu nákladov

Odčítanie údajov z prístrojov treba uskutočniť v relatívne krátkom časovom období, nakoľko zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok. Hraničný termín na odčítanie údajov z meračov teplej úžitkovej vody je 31. január, údaj na elektronickom pomerovom rozdeľovači tepla a merači tepla si prístroj uchováva v pamäti, preto je jeho odpočet možné vykonať aj v nasledujúcich mesiacoch, avšak iba do doby spracovania vyúčtovania. Povinnosť oznámiť konečnému spotrebiteľovi termín odpočtov je najmenej 15 dní pred ich uskutočnením.

doprimo® 3 radio – dvojsnímačový pomerový rozdeľovač tepla so zabudovaným rádiovým modulom umožňuje diaľkový odpočet dát cez zbernicu alebo do prístroja PDA

Údaje uvedené v odpočtovom hárku musia byť presné a odsúhlasené vlastníkom

Odpočtový hárok musí obsahovať meno a adresu vlastníka bytu a čitateľné údaje z meračov vody a tepla.

Nemali by v ňom chýbať najmä tieto informácie:

  • dátum odpočtu;
  • údaj s označením spotreby predchádzajúceho roku;
  • údaj s označením kontrolného čísla merača;
  • údaj aktuálnej spotreby od posledného odpočtu.

Výška nameranej spotreby býva častým dôvodom reklamácií, preto by si mal konečný spotrebiteľ pred podpisom protokolu o odčítaní správnosť údajov overiť. Informácia o spotrebe jednotlivých užívateľských jednotiek  je dôležitým podkladom pre správne rozpočítanie nákladov.

„Najväčšími prekážkami pri odpočtoch je sprístupnenie bytov v danom termíne. Kompletný odpočet meračov v prvom termíne je skôr raritou ako pravidlom, po druhom termíne máme odčítaných približne 95 % bytov. Problémové sú hlavne neobývané byty alebo byty, ktorých vlastníci majú výhrady voči vstupu odpočtovej služby. Odpočet môže komplikovať aj prístup k prístrojom. Nevhodné umiestnenie nábytku pri vykurovacích telesách či ťažšie dostupné vodomery často predlžujú  pobyt odpočtovej služby v súkromí užívateľa bytu,“ uviedol Peter Jančula, obchodno-technický riaditeľ spoločnosti ista Slovakia, s. r. o., ktorá zabezpečuje koncoročné odpočty a rozpočítanie nákladov spojených s užívaním nehnuteľností.

nabytok v izbe

Vyššie náklady na energie pre neodčítané byty

Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo rozpočítajú  medzi všetkých konečných spotrebiteľov. Pre neodčítané byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky MH SR č.240/2016 Z.z., ktorá ustanovuje pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

V prípade, že konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožnil ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na m2. Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody, zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožnil určené meradlo nainštalovať, určené meradlo demontoval alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná spotreba vo výške 3-násobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Odpočet bez starostí

Bytové domy, v ktorých boli inštalované merače s rádiovým modulom, si starosti s odpočtami robiť nemusia. Odpočet sa vykonáva cez rádiovú sieť diaľkovo bez vstupu do bytového domu, a to buď pochôdzkovým systémom, kedy technik sťahuje údaje do odpočtového prístroja spred budovy, alebo cez zbernicu dát. Najnovšie technológie dokážu odčítať všetky byty v dome k rovnakému dátumu a chyby pri odpočtoch či zápise údajov do systému rozúčtovania spôsobené ľudským faktorom sú minulosťou. Spoľahlivý odpočet, elektronické spracovanie a prenos dát  garantuje včasné a správne vyúčtovanie.

Zdroj: www.ista.sk

Máte otázku alebo potrebujete poradiť? Kliknite sem a napíšte nám