OZNAM: Od 17. 6. 2024 do 26.6. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky kancelária zatvorená

V kocke: Ročné vyúčtovanie nákladov za byt

Existuje viacero faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že sa v ročnom vyúčtovaní za spotrebované energie objaví nedoplatok. Práve nedoplatky za teplo sú najčastejšie reklamovanou položkou, nakoľko dokážu významne navýšiť domáci rozpočet. Aké zmeny v legislatíve môžu ovplyvniť tohtoročné vyúčtovanie?

Ročné vyúčtovanie podľa novej vyhlášky

Metodiku rozdelenia nákladov v bytových domoch definuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2017.

Rozpočítanie nákladov na vykurovanie na plochu je minulosťou

V zmysle zákona č. 100/2014, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, všetky bytové domy, ktoré majú celkovú podlahovú plochu viac ako 500 m2 a sú zásobované centrálnym zdrojom tepla, musia byť od 1. januára 2017 povinne vybavené pomerovými rozdeľovačmi alebo meračmi tepla, ktoré umožňujú rozpočítať náklady na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov na základe ich skutočnej spotreby.

Zdroj: ista.sk

„Užívatelia bytov majú možnosť svoje náklady na teplo ovplyvniť regulovaním požadovanej teploty v byte a sú motivovaní k úsporám, nakoľko náklady za teplo sa im rozpočítajú na základe ich spotreby. Z praxe pozorujeme, že po nainštalovaní meračov sa automaticky celková spotreba v bytovom dome v prvom roku výrazne zníži,“ konštatuje Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdelia medzi konečných spotrebiteľov na dve zložky – základnú (ZZ) a spotrebnú (SZ). Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok a vyhláška definuje pomer 60 % ZZ a 40 % SZ. Vlastníci však majú možnosť dohodnúť sa aj na inom pomere.

  • Základná zložka predstavuje náklady za spotrebované teplo rozpočítané na plochu bytu či nebytového priestoru. Pokrýva tiež fixné náklady na pohotovostný výkon vykurovacej sústavy, prestupy tepla, tepelné straty a vykurovanie spoločných priestorov domu.
  • Spotrebná zložka zahŕňa náklady na teplo, ktoré sú vypočítané na základe údajov odčítaných z meračov v bytoch.

Čo predstavujú údaje z pomerových rozdeľovačov tela?

Prístroje zobrazujú údaje o spotrebe v dielikoch. K určeniu ceny za nameraný údaj ( tzv. dielik) je potrebné poznať odpočty z pomerových rozdeľovačov tepla namontovaných v dome a celkové náklady bytového domu vyfakturované dodávateľom tepla. Cena za dielik sa určí ako podiel celkových nákladov v eurách a celkového počtu dielikov v objekte.

pomerovy rozdelovac

Zdroj: ista.sk

Odčítaná hodnota z pomerového rozdeľovača tepla sa naviac prepočítava koeficientmi, ktoré zohľadňujú výkon vykurovacieho telesa a koeficient prestupu tepla z vykurovacieho telesa na pomerový rozdeľovač tepla. Ďalším dôležitým koeficientom je koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti, napr. pod strechou, nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou, rohová miestnosť a pod.

Nové pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode

Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa rozdelia ako pri vykurovaní na základnú zložku (ZZ) a spotrebnú zložku (SZ). Základná zložka sa rozpočíta medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, spotrebná zložka sa vypočíta na základe reálnej spotreby konečného spotrebiteľa, nameranej na bytovom vodomere.

Zásadnou zmenou v pravidlách rozpočítania pre rok 2017 je navýšenie základnej zložky z 10% na 20 %, 80 %  nákladov sa rozpočíta na základe skutočnej spotreby. Tento pomer je fixne daný legislatívou a vlastníci ho nemôžu meniť“, uviedla Sylvia Martinkovičová.  

Nestihli ste termíny odpočtovej služby? Počítajte s vyššími nákladmi.

Vlastníci bytov sú povinní v určenom termíne sprístupniť svoje byty a umožniť odpis údajov z meračov. Ak konečný spotrebiteľ neumožnil odčítanie alebo odmietol inštaláciu meračov vo svojom byte, náhradná spotreba sa určí v zmysle legislatívy. Takýto výpočet môže byť pre užívateľa nevýhodný a významne navýšiť náklady na bývanie.  V prípade, ak užívateľ bytu vodomer na teplú úžitkovú vodu ovplyvnil alebo zavinil, že nespĺňa podmienky určeného meradla, prípadne demontoval,  hrozí mu sankcia až do výšky 3-násobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Užívateľom bytov, ktorí majú inštalované rádiové merače, sankcie za neumožnenie odpočítania údajov o spotrebe nehrozia. Odpočet sa vykonáva diaľkovo bez vstupu do bytových domov.

Prehľad faktorov, ktoré najčastejšie zapríčiňujú vysoký nedoplatok pri ročnom vyúčtovaní za byt:

  • nepostačujúce zálohové platby;
  • výpočet náhradnej spotreby (napr. pri neumožnení odpočtu, inštalácie meračov…)
  • zmeny v legislatíve alebo odsúhlasené vlastníkmi (napr. zmena pomeru ZZ a SZ, zmena koeficientov nepriaznivej polohy miestnosti a pod.);
  • chyby pri manuálnych odpočtoch, prípadne pri spracovaní vyúčtovania;
  • plytvanie teplom a vodou;
  • dĺžka vykurovacej sezóny, resp. vplyv počasia;
  • zvýšený koeficient spotreby vody, ktorého príčinou môže byť únik vody alebo neoprávnený odber.

Zdroj: www.ista.sk

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.