Aktuálne oznamy


DOBRÁ SPRÁVA - POČAS LETA 2024 ODSTÁVKA TEPLEJ VODY NEBUDE

Dodávateľ tepla PTH, a. s. zverejnil na svojej webovej stránke oznam, že v roku 2024 v Prievidzi nebude každoročná plánovaná odstávka tepla.

Pridané dňa 08-07-2024

PLÁNUJE SA ZMENA VYHLÁŠKY 503/2022 Z.z. O ROZPOČÍTAVANÍ TEPLA

Tlak a nespokojnosť vlastníkov, správcov, ale aj odbornej verejnosti spôsobili, že sa Ministerstvo hospodárstva začína zaoberať podnetmi nespokojných spotrebiteľov s rozpočítaním nákladov na teplo za rok 2023 a plánuje predmetnú vyhlášku zmeniť.

Pridané dňa 30-05-2024

Inflácia za rok 2023 opäť dvojciferná (10,5 %)

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznámil mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských
cien v roku 2023.

Pridané dňa 16-01-2024

Cena tepla pre domácnosti sa v roku 2024 v Prievidzi NEZVYŠUJE

Nezávislý regulátor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil pre regulovaný subjekt
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. ceny tepla pre rok 2024. (Otvoriť Rozhodnutie ÚRSO č. 0103/2024/T zo dňa 14.12.2023)

Zároveň dodávateľ tepla PTH, a.s. oznámil aj ceny tepla, ktoré bude fakturovať v roku 2024 koncovým odberateľom v bytových objektoch. (Otvoriť Oznámenie PTH, a.s o cene tepla od 1.1.2024 do 31.12.2024 zo dňa 5.1.2024)

Cena pre domácnosti bola vypočítaná v zmysle Nariadenia vlády č. 475/2023 Z.z. zo dňa 13.12.2023, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla.
(Otvoriť nariadenie vlády č.475/2023 Z.z. vyhlásené dňa 13.12.2023)

Pre koncových odberateľov v bytových objektoch je potešujúce, že výsledná zastropovaná
jednozložková (zmiešaná) cena tepla sa pre rok 2024 v porovnaní s jednozložkovou
(zmiešanou) cenou tepla platnou od 1.1.2023 nezvýšila. Naopak, táto cena tepla je pre rok 2024 o 4,14 % nižšia, ako zastropovaná jednozložková cena tepla platná v roku 2023.

Pridané dňa 07-01-2024

Dobrá správa – StVPS znižuje ceny vodného a stočného

Po neustálych správach o zvyšovaní cien prišla prvá pozitívna správa od StVPS o znížení cien
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ako aj za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví začal z vlastného podnetu konanie o zmene cenového
rozhodnutia na základe ktorého schválil cenovým výmerom Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti a.s. od 23. októbra 2023 zníženie ceny za výrobu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom a ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou. StVPS, a. s. zvyšila ceny naposledy od 1.3.2023. Aktuálny pokles ceny
vodného a stočného je o 0,16 €/m3 s DPH a predstavuje pokles o 4,42 %. Za vodné a stočné
1m 3 tak zaplatíme 3,50€ s DPH.

Dôvodom zníženia cien „vodného a stočného“ je podľa ÚRSO zmena zmluvy o združenej
dodávky elektrickej energie na rok 2023, čím sa regulovanému subjektu výrazne znížili
predpokladané náklady za elektrickú energiu, ktoré boli zahrnuté ako ekonomicky oprávnené
náklady do výpočtu cien na rok 2023.

Zníženie ceny za „vodné“ predstavuje zníženie o 0,1288 € vrátane DPH za 1m3 dodanej
vody a za „stočné“ o 0,033 € vrátane DPH za 1m3 odvedenej vody. Podľa vyhodnotenia
úradu na vplyv navrhovaného upraveného zvýšenia cien uvedeného v cenovom rozhodnutí, sa
znížia náklady priemernej domácnosti s 3 osobami so spotrebou vody 34 m3 /osobu/rok
o 16,49 €/rok s DPH.

Pridané dňa 28-10-2023

Prerušenie dodávky 🔥 teplej vody v rozsahu 9 dní

Dodávateľ tepla PTH,a. s. oznámil termín plánovanej odstávky dodávky teplej vody v dňoch
14. augusta - 22. augusta 2023.

Pridané dňa 27-07-2023

Oznam o cene tepla pre rok 2023

Dodávateľ tepla PTH, a. s. oznámil svojim odberateľom, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil regulovanému subjektu PTH, a. s. cenové rozhodnutie na rok 2023 (príloha).

Nárast schválenej jednozložkovej (zmiešanej) ceny tepla pre rok 2023 je v porovnaní s jednozložkovou (zmiešanou) cenou tepla, platnou od 1.2.2022, o 51,56 %.

Zároveň oznámil, že podmienky uplatnenia a výšku fakturovanej ceny tepla pre rok 2023,
v zmysle nariadenia vlády č. 464/2022 (príloha), ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla koncovým odberateľom v bytových objektoch, oznámi v januári 2023.

Z uvedeného dôvodu prepočítame vlastníkom výšku zálohových platieb za dodávky tepla pre rok 2023 a budeme zasielať nové zálohové predpisy platieb, až po oznámení tejto ceny dodávateľom tepla PTH, a. s.

Pridané dňa 21-12-2022

Prerušenie dodávky tepla pre sídlisko Píly - 1 deň

Dodávateľ tepla PTH, a. s. oznámil plánované prerušenie dodávky tepla pre ÚK a TÚV na celom sídlisku Píly na deň 08. 11. 2022 v čase od 7:00 hod. do 23:00 hod. Dôvodom je pripájanie nového odberateľa do systému CZT.

Pridané dňa 27-10-2022

Zvýšenie cien vodného a stočného 💦

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenovým výmerom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. od 12. septembra 2022 zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ako aj zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. StVPS, a. s. upravovala ceny, a to „stočného“, naposledy v januári 2022. Aktuálny nárast ceny vodného a stočného predstavuje spolu 2,83 %.

Dôvodom zvýšenia cien „vodného a stočného“ je podľa regulovaného subjektu StVPS a.s. extrémny nárast prevádzkových nákladov a zároveň pokles celkového množstva dodanej a odkanalizovanej vody, ktoré sa prejavuje v negatívnom výsledku hospodárenia spoločnosti v roku 2022. Ďalším dôvodom na zmenu maximálnych cien je aj vplyv jadrovej inflácie, ktorej výška za posledných 12 mesiacov dosiahla hodnotu 7,65%.

Nárast ceny za „vodné“ predstavuje zvýšenie o 0,0673 € vrátane DPH za 1m3 dodanej vody a za „stočné“ o 0,0123 € vrátane DPH za 1m3 odvedenej vody. Podľa vyhodnotenia úradu na vplyv navrhovaného upraveného zvýšenia cien uvedeného v cenovom rozhodnutí, sa zvýšia náklady priemernej domácnosti s 3 osobami so spotrebou vody 34 m 3 /osobu/rok o 8,40 €/rok s DPH, čo je 0,70 €/mesiac s DPH. ÚRSO však nevyhodnotil, že uvedené zvýšenie cien bude mať dopad pre domácnosti aj za zvýšenú fakturáciu za zrážkovú vodu, ktorú StVPS bytovým domom fakturuje.

Pridané dňa 26-09-2022

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov jeseň 2022

Jarný a jesenný zber do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky. 

Objemný odpad je starý nábytok (v rozloženom stave ukladať), koberce, linoleá a podobne.

Čo do kontajnerov nepatrí?

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Podrobný rozpis rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza jeseň 2022, nájdete tu.

Pridané dňa 19-09-2022

Oznam o spustení dodávok tepla na vykurovanie

Dodávateľ tepla PTH, a.s. oznámil svojim odberateľom na svojej webovej stránke, že dnešným dňom, t. j. 19. septembra 2022 spúšťa na území mesta Prievidza dodávky tepla na vykurovanie. Dôvodom spustenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie podmienok stanovených vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Odporúčame vlastníkom bytov otvoriť na všetkých svojich vykurovacích telesách regulačné ventily, aby bolo možné vykurovaciu sústavu na najvyšších poschodiach kvalitne odvzdušniť.

Pridané dňa 19-09-2022

AKTUALIZÁCIA - odstávka teplej vody

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., po optimalizácii opráv a revízií napájača CZT
a ostatných tepelných zariadení oznamuje svojim odberateľom, že plánovaná odstávka
tepelného napájača od 11. 7. do 15. 7. 2022 sa bude týkať len časti odberateľov na sídlisku
Píly. Ostatní odberatelia budú mať dodávku tepla bez obmedzenia.

Pridané dňa 12-07-2022

OZNAM - zatvorená kancelária

Oznamujeme vám, že v dňoch od 20.06. 2022 do 28.06. 2022 bude z dôvodu čerpania dovolenky naša kancelária zatvorená. Radi vás v našej kancelárii opäť privítame od
29.06. 2022.

Pridané dňa 13-06-2022

OZNAM o prerušení dodávok tepla na vykurovanie

Dodávateľ tepla PTH, a. s. oznámil termín plánovanej odstávky TN ENO - Prievidza a primárnych rozvodov tepla v mesiaci júl v dňoch od 11. júla – do 15. júla 2022 (5 dní). 

V uvedených dňoch nebude dodávaná teplá úžitková voda (TÚV) zo všetkých rozvodov tepla v meste Prievidza, okrem plynových kotolní spoločnosti PTH, a. s.

Pridané dňa 27-05-2022

OZNAM o prerušení dodávok tepla na vykurovanie

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. oznamuje svojím odberateľom tepla,
že od 02. mája 2022  sa na území mesta Prievidza prerušuje dodávka tepla na vykurovanie.

Dôvodom prerušenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie klimatických podmienok stanovených vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Pridané dňa 02-05-2022

Mesto Prievidza po dvoch pandemických rokoch opäť organizuje spoločné jarné upratovanie mesta.

Pridané dňa 24-03-2022

StVPS, a. s. zvyšuje cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou o 0,0461 € / m3

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. pristupuje od 1. februára 2022 k zvýšeniu cien za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cena za dodávku pitnej vody zostáva nezmenená. StVPS, a. s. upravovala ceny„STOČNÉHO“ vody naposledy v roku 2017 a aktuálny nárast ceny stočného predstavuje 3,3 %.

Dôvodom zvýšenia ceny „stočného“ je nárast prevádzkových nákladov regulovaného subjektu od roku 2017. Ide predovšetkým o mzdové náklady, nárast cien služieb, energií, materiálov a nákladov na zavedené opatrenia zavedenými v súvislosti s Covid-19 za obdobie rokov 2017-2020. Nárast ceny za „stočné“ predstavuje zvýšenie o 0,0461 € vrátane DPH za 1m 3
odvedenej vody.

Podľa vyhodnotenia úradu na vplyv navrhovaného upraveného zvýšenia ceny uvedeného v cenovom rozhodnutí, sa zvýšia náklady priemernej domácnosti s 3 osobami so spotrebou vody 34 m 3 /osobu/rok o 4,70 €/rok s DPH, čo je 0,39 €/mesiac s DPH za odvádzanie a čistenie odpadovej vody.

ÚRSO však nevyhodnotil, že uvedené zvýšenie cien bude mať dopad pre domácnosti aj za zvýšenú fakturáciu za zrážkovú vodu, ktorú StVPS bytovým domom fakturuje.

 

Pridané dňa 18-03-2022

ZATVORENÉ v dňoch 21. - 23. marca 2022

Z dôvodu našej účasti na konferencii  "KOBD 2022", bude v dňoch 21. - 23. marca 2022 naša správcovská  kancelária zatvorená.

Radi Vás opäť u nás privítame od 24. 03. 2022.

Pridané dňa 18-03-2022

Oznam o prerušení dodávok tepla pre ÚK a TÚV v niektorých častiach mesta Prievidza (10. 3. 2022 od 07:00 )

 

Pridané dňa 09-03-2022

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov jar 2022

Jarný a jesenný zber do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je starý nábytok (v rozloženom stave ukladať), koberce, linoleá a podobne.

Čo do kontajnerov nepatrí?

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Podrobný rozpis rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza jar 2022, nájdete tu.

Pridané dňa 07-03-2022

V Prievidzi sa opäť výrazne zvyšuje cena tepla

Po zvýšení maximálnej zmiešanej ceny tepla od 1. 7. 2021 o 12 % , dodávateľ tepla
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. opäť oznámil zvýšenie maximálnej zmiešanej ceny
tepla. Podľa odôvodnenia nezávislého regulátora Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
v cenovom rozhodnutí regulovaného subjektu PTH, a. s., je dôvodom zvýšenia ceny tepla
hlavne nárast nákladov na nakupované teplo z Elektrárne Nováky. Výsledná zmiešaná
cena tepla tak od 1. 2. 2022 vzrastie o 16,66 %.

Pridané dňa 20-01-2022


 ⚠️ ZMENA PREVÁDZKY KANCELÁRIE

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že s ohľadom na vyhlásený núdzový stav na území SR a zákaz vychádzania súvisiaci so šírením vírusu COVID-19, prijíma Prvá súkromná správa domov opatrenie vo forme obmedzenia osobného kontaktu v kancelárii na ul. Krajná 6 v Prievidzi až do odvolania.

Tieto opatrenia prijímame z dôvodu ochrany nielen našich zamestnancov  kancelárie a samotných klientov, ale aj z dôvodu minimalizovania šírenia nákazy.

Hoci naša kancelária bude pre verejnosť zatvorená, budeme v stránkových dňoch vybavovať požiadavky telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Môžete nás kontaktovať na

č.t. 046/543 19 80 a na emailových adresách:

info@spravadomovpd.skekonom@spravadomovpd.sk

Vzhľadom na obmedzený režim fungovania našej kancelárie v súvislosti s preventívnymi opatreniami, Vás zároveň prosíme o kontaktovanie len  s nevyhnutnými požiadavkami.

Ďakujeme za porozumenie

 

Pridané dňa 25-11-2021

Na slovenskom trhu končí alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy

Zároveň požiadal o možnosť ukončenia svojej činnosti na slovenskom energetickom trhu k najbližšiemu možnému termínu. Viac sa dočítate tu: https://www.energia.sk/na-slovenskom-trhu-konci-alternativny-dodavatel-energii-slovakia-energy/

Ako máte postupovať, ak ste zákazníkom Slovakia Energy, sa dozviete na nasledovnom linku: https://www.slovakiaenergy.sk/

Pridané dňa 05-10-2021

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov jeseň 2021

Jarný a jesenný zber do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je starý nábytok (v rozloženom stave ukladať), koberce, linoleá a podobne.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Podrobný rozpis rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza jeseň 2021, nájdete tu.

Pridané dňa 28-09-2021

Oznam o spustení dodávok tepla na vykurovanie

Dodávateľ tepla PTH, a.s. oznámil svojim odberateľom na svojej webovej stránke, že dnešným dňom, t. j. 22. septembra 2021 spúšťa na území mesta Prievidza dodávky tepla na vykurovanie. Dôvodom spustenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie podmienok stanovených vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Odporúčame vlastníkom bytov otvoriť na všetkých svojich vykurovacích telesách regulačné ventily, aby bolo možné vykurovaciu sústavu na najvyšších poschodiach kvalitne odvzdušniť.

Pridané dňa 22-09-2021

OZNAM - ZATVORENÁ KANCELÁRIA

Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie Stredoslovenskou energetikou, aj na ulici Krajná 6, bude v dňoch 25. (streda) a 26. (štvrtok) augusta 2021 naša kancelária ZATVORENÁ.

Pridané dňa 21-08-2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - august 2021

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci august 2021 bude prerušená distribúcia elektriny. Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:

Dňa 11.8.2021 od 7:30 do 14:30 v Necpaloch na nasledovných uliciach: Zoznam ulíc

Dňa 20.8.2021 od 7:30 do 14:30 na Sebedražskej ceste: Zoznam ulíc

Dňa 25.8.2021 od 7:00 do 18:00 v časti Píly na nasledovných uliciach: Zoznam ulíc

Dňa 26.8.2021 od 7:00 do 18:15 v časti Píly na nasledovných uliciach: Zoznam ulíc

Dňa 14.9.2021 od 8:30 do 14:30 na Košovskej ceste: Zoznam ulíc

Pridané dňa 15-08-2021

Tento rok už druhé výrazné zvýšenie ceny tepla v Prievidzi

Po zvýšení maximálnej zmiešanej ceny tepla od 1. 4. 2021 o 3 % , dodávateľ tepla Prievidzské
tepelné hospodárstvo, a. s. opäť oznámil zvýšenie maximálnej ceny tepla, a to s účinnosťou
od 1. 7. 2021. Podľa odôvodnenia nezávislého regulátora Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví v cenovom rozhodnutí regulovaného subjektu PTH, a. s. je dôvodom zvýšenia ceny
tepla nárast nákladov na nakupované teplo, pričom výsledná zmiešaná maximálna cena tepla
vzrastie o 12,2 %, čo bude mať za následok zvýšenie nákladov na domácnosť v priemere
o 7,74 € za mesiac oproti II. kvartálu 2021.

Otvoriť Rozhodnutie ÚRSO č.0112/2021/T

Od roku 2017, kedy ÚRSO schválilo cenu regulovanému subjektu PTH, a. s. na päťročné
regulačné obdobie (2017-2021), je to už šieste zvýšenie maximálnej ceny tepla v Prievidzi,
čím výsledná zmiešaná maximálna cena tepla od roku 2017 vzrástla o enormných 39,20 %.

Otvoriť Oznámenie od PTH, a. s. č. 405/00/2021

Pridané dňa 08-07-2021

DOVOLENKA

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 12. 07. do 16. 07. 2021 bude z dôvodu čerpania dovolenky naša kancelária zatvorená. Radi Vás v našej kancelárii opäť privítame od 19. 07. 2021.

Pridané dňa 08-07-2021

Prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu údržby

Dodávateľ tepla PTH, a. s. oznámil termín plánovanej odstávky TN ENO - Prievidza v mesiaci júl
v dňoch od 12. júla – do 17. júla 2021 (šesť dní) a v mesiaci august v dňoch od 22. augusta – do 28. augusta 2021 (sedem dní). Stiahnuť celý oznam.

V uvedených obdobiach nebude dodávaná teplá úžitková voda (TÚV) zo všetkých rozvodov tepla v meste Prievidza, okrem plynových kotolní spoločnosti PTH, a. s.

Okrem už uvedených období prerušenia dodávky teplej úžitkovej vody na celom území mesta
Prievidza, bude ešte naviac júlová dodávka TÚV prerušená na celom sídlisku Pílyo štyri
dni skôr, a to od 8. júla – do 17. júla 2021 (desať dní). Stiahnuť celý oznam.

Pridané dňa 29-06-2021

DOVOLENKA

Oznamujeme vám, že v dňoch od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021 bude z dôvodu čerpania dovolenky naša kancelária zatvorená. Radi vás v našej kancelárii opäť privítame od 28. júna 2021.

Pridané dňa 20-06-2021

OZNAM o prerušení dodávky tepla na vykurovanie

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. oznamuje svojím odberateľom tepla, že od 11. mája 2021  sa na území mesta Prievidza prerušuje dodávka tepla na vykurovanie.

Dôvodom prerušenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie klimatických podmienok stanovených vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Pridané dňa 11-05-2021

Dodávateľ PTH, a. s. opäť zvyšuje ceny tepla

Dodávateľ tepla Prievidzské tepelné hospodárstvo a. s. oznámil svojim odberateľom zvýšenie maximálnej ceny tepla, a to s účinnosťou od 1.4.2021. Dôvodom zvýšenia ceny tepla je podľa vyjadrenia dodávateľa PTH, a. s. extrémny nárast cien nakupovaného tepla od dodávateľa tepla Slovenské elektrárne – energetické služby, s. r. o. 

Zmiešaná maximálna cena tepla v porovnaní s cenou, ktorej zvýšenie  už schválil nezávislý regulátor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví od 1. 1. 2020,  opäť od 1. 4. 2021 vzrastie o 3 %.

Od roku 2018 je to už štvrté zvýšenie maximálnej ceny tepla v Prievidzi, čím  zmiešaná maximálna cena tepla od roku 2018 vzrástla o neuveriteľných 22,44 %.    

Pridané dňa 01-04-2021

OZNAM - OPATRENIE V SÚVISLOSTI S CORONA VÍRUSOM

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že s ohľadom na sprísňovanie opatrení v súvislosti so šírením Koronavírusu, prijíma Prvá súkromná správa domov opatrenie vo forme obmedzenia osobného kontaktu v kancelárii na ul. Krajná 6 v Prievidzi až do odvolania. Tieto opatrenia prijímame z dôvodu ochrany nielen našich zamestnancov  kancelárie a samotných klientov, ale aj z dôvodu minimalizovania šírenia nákazy. Hoci naša kancelária bude pre verejnosť zatvorená, budeme vybavovať požiadavky  telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Môžete nás kontaktovať na č.t. 046/543 19 80 a na emailových adresách: info@spravadomovpd.skekonom@spravadomovpd.sk

Vzhľadom na obmedzený režim fungovania našej kancelárie v súvislosti s preventívnymi opatreniami, Vás zároveň prosíme o kontaktovanie len  s nevyhnutnými požiadavkami.

Pridané dňa 03-03-2021

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v Prievidzi jar 2021

Jarný a jesenný zber do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je starý nábytok (v rozloženom stave ukladať), koberce, linoleá a podobne.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza jar 2021.

http://prievidza.sk/obyvatel/zber-odpadu/rozmiestnenie-velkoobjemovych-kontajnerov/

 
Pridané dňa 27-02-2021

StVPS zvyšuje cenu za dodávku pitnej vody o 0,9%

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., pristupuje od januára 2021 k úprave cien vodného na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Cena stočného zostáva nezmenená. StVPS, a. s., upravovala ceny vody naposledy v roku 2017 a aktuálny nárast predstavuje 0,9 %. 

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 002/2021 V zo dňa 18.1.2021 bolo zmenené pôvodné rozhodnutie č. 0259/2017 V zo dňa 20.6.2017, ktorým boli určené ceny vodného a stočného do 31.12. 2021.

Nárast ceny za vodné predstavuje zvýšenie o 0,0131 EUR vrátane DPH za 1m3 dodanej pitnej vody. Dopad na priemernú trojčlennú domácnosť napojenú na verejný vodovod predstavuje ročne 1,20 EUR s DPH, t.j. 0,10 EUR s DPH mesačne.

Dôvodom zvýšenia ceny vodného je nárast prevádzkových nákladov od roku 2016. Ide predovšetkým o náklady v oblasti služieb  a mzdové náklady, súvisiace predovšetkým so  zvýšením  minimálnej mzdy v predchádzajúcom období.

Nová cena bude uplatnená po odpočte  fakturačného vodomeru a v prípade odberného miesta, kde je spotreba určená paušálne, bude nová cena uplatnená od dňa jej účinnosti.

Zamestnanci  StVPS, a. s., sú pri odpočtoch povinní preukázať sa na požiadanie firemným preukazom spoločnosti.

 
Pridané dňa 16-02-2021

Oznam o prerušení dodávky tepla – Sídlisko Píly

Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo oznamuje svojim odberateľom tepla, že dňa 3. februára 2021 (streda) dôjde k prerušeniu dodávky tepla pre ústredné kúrenie a teplej úžitkovej vody na sídlisku Píly.
 
Dôvodom prerušenia dodávky tepla je odstránenie havárie na primárnom potrubí. Odstávka potrvá v čase od 7:00 do odstránenia havárie a dotkne sa ulíc Benického, Björnsona, Gavloviča, Krajná, Madvu, Malá, Pauleho, Súbežná, Svätoplukova, Štefánika, Tichá, Trhová, Vnútorná a budov Domu kultúry (KaSS), Obchodnej akadémie a Materskej školy na Ul. Benického.
 
Pridané dňa 03-02-2021

ZATVORENÁ KANCELÁRIA od 25. 01. 2021 od 12:00 hod. do 27. 01. 2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 25.01. 2021 od 12:00 hod. (pondelok) do  27.01.2021 (streda), bude z technických príčin naša kancelária zatvorená. Radi vás v našej kancelárii opäť privítame od 28.01. 2021 (štvrtok).
 
Pridané dňa 25-01-2021

DOVOLENKA

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 21.12. 2020 do 06.01. 2021 bude z dôvodu čerpania dovolenky naša kancelária zatvorená. Radi vás v našej kancelárii opäť privítame od 07.01. 2021.
 
Pridané dňa 16-12-2020

Oznam o spustení dodávok tepla na vykurovanie

Dodávateľ tepla PTH, a.s. oznámil svojim odberateľom na svojej webovej stránke, že dnešným dňom, t.j. 29. septembra 2020 spúšťa na území mesta Prievidza dodávky tepla na vykurovanie. Dôvodom spustenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie podmienok stanovených vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Odporúčame vlastníkom bytov otvoriť na všetkých svojich vykurovacích telesách regulačné ventily, aby bolo možné vykurovaciu sústavu na najvyšších poschodiach kvalitne odvzdušniť.

 

Pridané dňa 29-09-2020

ZATVORENÉ v dňoch 02. - 03. septembra 2020 z dôvodu účasti na konferencii

Z dôvodu našej účasti na konferencii  \"SPRÁVA BUDOV 2020\", bude v dňoch 02. - 03. septembra 2020 naša správcovská  kancelária zatvorená. Radi Vás opäť u nás privítame od 07.09. 2020.

 

Pridané dňa 28-08-2020

DOVOLENKA

Oznamujeme vám, že v dňoch od 10.8. do 14.8. 2020 bude z dôvodu čerpania dovolenky naša kancelária zatvorená. Radi vás v našej kancelárii opäť privítame 17. augusta 2020.

 

Pridané dňa 06-08-2020

Prerušenie dodávky teplej vody v rozsahu 5 dní z dôvodu údržby

Dodávateľ tepla PTH,a. s. oznámil termín plánovanej odstávky TN ENO - Prievidza v dňoch

06. júla - 10. júla 2020

 

Pridané dňa 08-06-2020

OZNAM o prerušení dodávky tepla

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. oznamuje svojím odberateľom tepla, že od 19. mája 2020  sa na území mesta Prievidza prerušuje dodávka tepla na vykurovanie.

Dôvodom prerušenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie klimatických podmienok stanovených vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

 

Pridané dňa 21-05-2020

OZNAM

Oznamujeme vám, že v dňoch od 08. apríla 2020 do 14. apríla 2020 bude z technických príčin naša kancelária ZATVORENÁ. Od 15. apríla 2020 bude naša kancelária aj naďalej vybavovať náležitosti v krízovom režime, a to v stránkových dňoch, prostredníctvom telefonickej a emailovej komunikácie.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Pridané dňa 07-04-2020

Opatrenia na zníženie rizika nákazy koronavírusom v domácnostiach a v bytových domoch + pokyny pre domácnosti v karanténe

\"\"
Zverejňujeme opatrenia na zníženie rizika nákazy koronavírusom pre domácnosti a bytové domy a opatrenia navyše aj pre domácnosti v karanténe. Plagát si môžete pozrieť alebo stiahnuť kliknitím na nižšie uvedené tlačidlo.

Pridané dňa 30-03-2020

OZNAM - OPATRENIA V SÚVISLOSTI S CORONA VÍRUSOM

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu prijíma Prvá súkromná správa domov opatrenie vo forme obmedzenia osobného kontaktu v kancelárii na ul. Krajná 6 v Prievidzi až do odvolania. Tieto opatrenia prijímame z dôvodu ochrany nielen našich zamestnancov kancelárie a samotných klientov, ale aj z dôvodu minimalizovania šírenia nákazy. Hoci naša kancelária bude pre verejnosť zatvorená, budeme vybavovať požiadavky telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Môžete nás kontaktovať na č.t. 046/543 19 80 a na emailových adresách: info@spravadomovpd.skekonom@spravadomovpd.sk

Vzhľadom na obmedzený režim fungovania našej kancelárie v súvislosti s preventívnymi opatreniami, Vás zároveň prosíme o kontaktovanie len s nevyhnutnými požiadavkami.

Ďakujeme za porozumenie

Miroslav Kundra

Prvá súkromná správa domov


Pridané dňa 16-03-2020

Informácia o zákaze konania schôdzí a zhromaždení vlastníkov bytov a nebytových priestorov v súvislosti s Coronavírusom

 

\"\"Vzhľadom na mimoriadnu situáciu šíriaceho sa vírusu Covid-19, Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu.

Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete tu:


Pridané dňa 10-03-2020

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov - jar 2020

\"veľkoobjemovýJarný a jesenný zber do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je starý nábytok (v rozloženom stave ukladať), koberce, linoleá a podobne.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Kontajnery budú postupne rozmiestňované podľa obvodov. Rozmiestnenie podľa obvodov nájdete tu.


Pridané dňa 03-03-2020

Dodávateľ tepla PTH, a.s. oznámil ceny tepla pre rok 2020 - 2021

Dodávateľ tepla Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s. oznámil na svojom webovom sídle ceny tepla, pre obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021. 

Zmiešaná maximálna cena tepla tak v porovnaní s cenou, ktorej zvýšenie  už schválil nezávislý regulátor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  od 1. 11. 2019,  opäť od 1. 1. 2020 vzrastie a to o 1,03 %.


Pridané dňa 23-01-2020

PF 2020 🙂

\"\"


DOVOLENKA od 23. decembra 2019 do 08. januára 2020 (streda)

Oznamujeme vám, že v dňoch od 23.12. 2019 do 08.01. 2020 bude z dôvodu čerpania dovolenky naša kancelária zatvorená. Radi vás v našej kancelárii opäť privítame od 08. januára 2020.

Pridané dňa 17-12-2019

Ďalšie zvýšenie ceny tepla v Prievidzi

Dodávateľ tepla Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s. oznámil na svojom webovom sídle zvýšenie ceny tepla, a to od 1.11.2019.  http://www.pthas.sk/docs/vymery/ceny-tepla-11-2019.pdf

Zmiešaná cena tepla tak od 1.11.2019 vzrastie o 1,81%. PTH, a.s. výrazne zvyšovalo cenu tepla už od 1.2.2019. V tomto roku je to tak už druhé zvýšenie ceny tepla.

 Dodávateľ tepla PTH, a.s. uvádza, že dôvodom tohto nárastu je opäť zvýšenie ceny nakupovaného tepla od distribútora tepla Slovenské elektrárne – energetické služby,  s.r.o., ktorému nezávislý regulátor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil od 1.11.2019  navýšenie ceny tepla.

Keďže náklady za tepelnú energiu v domácnostiach tvoria najväčšiu časť nákladov na bývanie, budú si  musieť vlastníci bytov v bytových domoch v Prievidzi za bývanie značne priplatiť.


Pridané dňa 25-10-19

Oznam o spustení dodávok tepla na vykurovanie

Dodávateľ tepla PTH, a.s. oznámil svojim odberateľom na svojej webovej stránke, že dnešným dňom, t.j. 04. októbra 2019 spúšťa na území mesta Prievidza dodávky tepla na vykurovanie. Dôvodom spustenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie podmienok stanovených vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Odporúčame vlastníkom bytov otvoriť na všetkých svojich vykurovacích telesách regulačné ventily, aby bolo možné vykurovaciu sústavu na najvyšších poschodiach kvalitne odvzdušniť.


Pridané dňa 04-10-2019

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov - jeseň 2019

\"veľkoobjemový

Jarný a jesenný zber do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je starý nábytok (v rozloženom stave ukladať), koberce, linoleá a podobne.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Kontajnery budú postupne rozmiestňované podľa obvodov. Rozmiestnenie podľa obvodov nájdete tu.


Pridané dňa 30-09-2019

ZATVORENÉ v dňoch 02. - 03. októbra 2019 z dôvodu účasti na kongrese

Z dôvodu našej účasti na kongrese bude v dňoch 02. - 03. októbra 2019 naša správcovská kancelária zatvorená. Radi Vás opäť u nás privítame od 07. 10. 2019.


Pridané dňa 30-09-2019

DOVOLENKA od 24. 06. 2019 do 04. 07. 2019

Oznamujeme vám, že v dňoch od 24.06. 2019 do 04.07. 2019 bude z dôvodu čerpania dovolenky naša kancelária zatvorená. Radi vás v našej kancelárii opäť privítame od 08.07. 2019.

Pridané dňa 16-06-2019

Prerušenie dodávky teplej vody v rozsahu 6 dní z dôvodu údržby

Dodávateľ tepla PTH,a. s. oznámil termín plánovanej odstávky TN ENO - Prievidza v dňoch

15. júla - 20. júla 2019


Pridané dňa 19-06-2019

OZNAM o prerušení dodávky tepla

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. oznamuje svojím odberateľom tepla, že dnešným dňom, t.j.  20. mája 2019  sa na území mesta Prievidza prerušuje dodávka tepla na vykurovanie.

Dôvodom prerušenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie klimatických podmienok stanovených vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.


Pridané dňa 20-05-2019

ZATVORENÉ v dňoch 10. - 12. apríla 2019 z dôvodu účasti na medzinárodnej konferencii

Z dôvodu našej účasti na medzinárodnej konferencii  \"SPRÁVA BUDOV 2019\" bude v dňoch 10. - 12. apríla 2019 naša správcovská  kancelária zatvorená. Radi Vás opäť u nás privítame od 15. 4. 2019.


Pridané dňa 09-04-2019

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov - jar 2019

\"veľkoobjemovýJarný a jesenný zber do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je starý nábytok (v rozloženom stave ukladať), koberce, linoleá a podobne.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny),nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Kontajnery budú postupne rozmiestňované podľa obvodov od 18.3.2019 do 4.4.2019. Rozmiestnenie podľa obvodov nájdete tu.


Pridané dňa 05-03-2019

DOVOLENKA od 27. 12. 2018 do 04. 01. 2019

Oznamujeme vám, že v dňoch od 27.12. 2018 do 04.01. 2019 bude z dôvodu čerpania dovolenky naša kancelária zatvorená. Radi vás v našej kancelárii opäť privítame od 07.01. 2019.


Pridané dňa 14-12-2018

Dodávateľ tepla PTH, a.s. oznámil svojim zmluvným odberateľom regulačný príkon v platnom znení na rok 2019. Viete ako ho vypočítal, ako ho bude fakturovať a ako ho zúčtuje ?

Podľa § 6 Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z.z. v platnom znení regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa na rok t vypočíta ako podiel...


Pridané dňa 13-11-2018

Účasť na konferencii Meranie a rozpočítanie tepla 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila v dňoch 8. - 9. novembra 2018 18. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2018.

Z dôvodu našej účasti na predmetnej konferencii bude naša kancelária v uvedených dňoch ZATVORENÁ.


Pridané dňa 06-11-2018

\"\"

Oznam o spustení dodávok tepla na vykurovanie

Dodávateľ tepla PTH, a.s. oznámil svojim odberateľom na svojej webovej stránke, že dnešným dňom, t.j. 19. októbra 2018 spúšťa na území mesta Prievidza dodávky tepla na vykurovanie. Dôvodom spustenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie podmienok stanovených vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Odporúčame vlastníkom bytov otvoriť na všetkých svojich vykurovacích telesách regulačné ventily, aby bolo možné vykurovaciu sústavu na najvyšších poschodiach kvalitne odvzdušniť.


Pridané dňa 19-10-2018

Oznam o prerušení dodávky tepla ÚK

Dodávateľ tepla PTH,a.s. oznámil svojím odberateľom tepla, že dnešným dňom, t.j.  8. októbra 2018  sa na území mesta Prievidza prerušuje dodávka tepla na vykurovanie.

Dôvodom prerušenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie klimatických podmienok stanovených vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.


Pridané dňa 08-10-2018

Oznam o spustení dodávok tepla na vykurovanie

Dodávateľ tepla PTH, a.s. oznámil svojim odberateľom na svojej webovej stránke, že dnešným dňom, t.j. 26. septembra 2018 spúšťa na území mesta Prievidza dodávky tepla na vykurovanie. Dôvodom spustenia dodávky tepla na vykurovanie je splnenie podmienok stanovených vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Odporúčame vlastníkom bytov otvoriť na všetkých svojich vykurovacích telesách regulačné ventily, aby bolo možné vykurovaciu sústavu na najvyšších poschodiach kvalitne odvzdušniť.


Pridané dňa 26-09-2018

Oznam o prerušení dodávky TÚV na sídlisku Píly dňa 04. 09. 2018

Spoločnosť PTH, a. s., oznamuje všetkým odberateľom tepla v lokalite sídliska Píly, že bude prerušená dodávka teplej vody dňa 04. 09. 2018 od 8.00 z dôvodu havárie na primárnom potrubí. Na odstránení havárie sa intenzívne pracuje.

Pridané dňa 04-09-2018

Oznam o prerušení dodávky TÚV na sídlisku Píly dňa 07. 08. 2018

Spoločnosť PTH, a. s., oznamuje všetkým odberateľom tepla v lokalite sídliska Píly, že bude prerušená dodávka teplej vody dňa 07. 08. 2018 od 7.00 až do odstránenia poruchy. Dôvodom prerušenia je oprava havárie na primárnom potrubí. Oznam a zoznam ulíc nájdete tu.

Pridané dňa 06-08-2018

DOVOLENKA od 16.07. 2018 do 31.07. 2018

Oznamujeme vám, že v dňoch od 16.07. 2018 do 31.07. 2018 bude z dôvodu čerpania dovolenky naša kancelária zatvorená. Radi vás v našej kancelárii opäť privítame od 01.08. 2018.

Pridané dňa 10-07-2018

ZMENA prevádzkových hodín kancelárie od 01. 07. 2018 !

V súlade s našimi zámermi modernizovať našu správu, oznamujeme našim klientom zmenu prevádzkových hodín našej kancelárie. Zmena prevádzkových hodín nám umožní nerušene pracovať a zabezpečovať tak dosiahnutie našich cieľov smerujúcich k rozvoju našej správy. Táto zmena umožní zároveň absolvovať návštevu aj dlhšie pracujúcim klientom v predĺžených prevádzkových hodinách v stredu. V prípade potreby osobného stretnutia v našej kancelárii sa vieme individuálne dohodnúť aj mimo prevádzkovej doby. Nové prevádzkové hodiny  platné od 01. 07. 2018 nájdete nižšie.

Pridané dňa 25-06-2018
otvaracie hodiny

Prerušenie dodávky teplej vody v rozsahu 5 dní

Dodávateľ tepla PTH,a. s. oznámil termín plánovanej odstávky TN ENO - Prievidza v dňoch

9. júla - 13. júla 2018


Pridané dňa 08-06-2018

ZATVORENÉ dňa 30. apríla 2018

Oznamujeme Vám, že dňa 30. apríla 2018, bude naša kancelária z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Radi Vás u nás opäť privítame od 2. mája 2018.


Pridané dňa 27-04-2018

Prerušenie dodávky tepla na vykurovanie

Dodávateľ tepla PTH,a.s. oznámil na svojom webovom sídle, že z dôvodu splnenia klimatických podmienok prerušil od 10.4.2018 dodávku tepla na vykurovanie.


Pridané dňa 10-04-2018

ZATVORENÉ v dňoch 4. - 6. apríla 2018 z dôvodu účasti na konferencii

Z dôvodu našej účasti na medzinárodnej konferencii  \" SPRÁVA BUDOV 2018 \" bude v dňoch 4. - 6. apríla 2018 naša správcovská  kancelária zatvorená. Radi Vás opäť u nás privítame od 9.4.2018.


Pridané dňa 30-03-2018

Oznam o prerušení dodávky tepla a TÚV na sídlisku Píly dňa 15. 03. 2018

Spoločnosť PTH, a.s., oznamuje všetkým odberateľom tepla v lokalite sídliska Píly, že bude prerušená dodávka tepla dňa 15. 3. 2018 od 7.00 až do odstránenia poruchy. Dôvodom prerušenia je oprava havárie na primárnom potrubí. Na odstránení havárie sa intenzívne pracuje. PTH, a.s. sa ospravedlňuje odberateľom za vzniknutý stav. Zoznam ulíc nájdete tu.

 

Pridané dňa 14-03-2018

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov

Splnením zákonných podmienok a povinností podľa Zákona č. 246/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, bola dňa 20.2. 2018 Prvá súkromná správa domov zapísaná do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Pridané dňa 24-02-2018

Dodávateľ tepla PTH, a.s. oznámil svojim zmluvným odberateľom regulačný príkon na rok 2018. Viete ako ho vypočítal, ako ho bude fakturovať a ako ho zúčtuje ?

 

Podľa § 6 Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z.z. regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa na rok t vypočíta ako podiel...

Pridané dňa 31-01-2018

Cena vodného a stočného je pre rok 2018 nezmenená. Za jeden meter kubický vody zaplatíte 2,835 € vrátane DPH.

Ceny vodného a stočného stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, pre rok 2018.

Pridané dňa 23-01-2018

Oznámenie PTH, a.s. o cene tepla pre rok 2018

Dodávateľ tepla Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. oznámil cenu tepla pre rok 2018.

Pridané dňa 22-01-2018

Rozhodnutie ÚRSO o cene tepla

Dodávateľ tepla Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. zverejnil na svojom webovom sídle www.pthas.sk v časti legislatíva/cenové výmery Rozhodnutie ÚRSO č. 0127/2018/T, ktorým od 1.1.2018 mení maximálnu cenu tepla. V porovnaní s maximálnou cenou schválenou pre rok 2017, je schválená variabilná zložka maximálnej ceny tepla nižšia o 1,1% a fixná zložka maximálnej ceny narástla o 3,3 %. Celková zmiešaná cena tepla tak od 1. januára 2018 vzrástla o 0,9 %.

Pridané dňa 14-01-2018

Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru oznamuje

Viete o tom, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže pri porušení ustanovení Zákona o ochrane pred požiarmi, uložiť spoločenstvu vlastníkov bytov pokutu až do výšky 16 596,- € ?

Pridané dňa 10-01-2018