Naše služby

V tejto časti vám ponúkame prehľad našich služieb, medzi ktoré patrí najmä správa nehnuteľností, ekonomické služby pre SVB a NP, energetické poradenstvo, ale aj služby revízií a certifikácie budov či iných nehnuteľností.

Správa domov, správa bytov a nehnuteľností

Zabezpečujeme výkon správy domov, bytov a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve, ako aj správu administratívnych a polyfunkčných objektov.

Správa domov je zabezpečená na základe zákona č. 246/2015 Z.z. v súlade so zákonom č.182/1993 Z.z. a v  rozsahu uzatvorenej zmluvy o výkone správy s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.

Pre každý bytový dom vedieme samostatný bankový účet a samostatnú finančnú, účtovnú agendu  domu, vrátane vedenia hotovostnej pokladne, vedenia mzdovej a daňovej agendy.

OsvedčenieOsvedčenie

Ekonomické služby a servis pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Zabezpečujeme komplexné ekonomické služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vedieme finančnú a účtovnú agendu bytového domu vrátane vedenia hotovostnej pokladne, vedenia mzdovej a daňovej agendy. Vedieme evidenciu príjmov a výdavkov bytového domu vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou domu. Realizujeme výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania fakturácie  a úhrady za všetky plnenia súvisiace s prevádzkou nehnuteľnosti.

Ďalej zabezpečujeme právny servis spojený s uzatváraním zmlúv, splátkových kalendárov a iných právnych dokumentov súvisiacich s nehnuteľnosťou, ako aj prípravu podkladov pre právne vymáhanie nedoplatkov  v prípade neplnenia si povinností zo strany vlastníkov nehnuteľnosti. Zmluvne zabezpečujeme dodávku všetkých energií a služieb potrebných pre prevádzku a údržbu nehnuteľnosti. Zabezpečujeme komplexnú technickú správu nehnuteľnosti.

Osvedčenie

Energetické poradenstvo

Náklady za dodávky tepla tvoria zo všetkých komodít dodávaných pre koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov v bytovom dome najväčšiu výdavkovú, finančnú položku. Na základe dlhoročných skúseností z oblasti tepelnej energetiky vykonávame energetické poradenstvo. Sme poskytovateľmi podpornej energetickej služby a držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike.

OsvedčenieOsvedčenie

Revízie a certifikácie

Na to, aby boli všetky zariadenia v nehnuteľnosti bezpečné, je potrebné  ich pravidelne kontrolovať. Zabezpečuje sa to pravidelnými odbornými prehliadkami (revíziami), ktorých intervaly sú dané zákonom alebo vyhláškami. Termíny pravidelných odborných prehliadok sledujeme podľa spracovaného harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení.  Zabezpečujeme ich realizácie, vrátane odstránenia nedostatkov prostredníctvom odborných revíznych pracovníkov. Zabezpečíme aj vypracovanie energetického certifikátu budovy, prípadne vypracovanie energetického auditu.

Certifikát

Máte otázky? Napíšte nám.

Kontaktujte nás