Naše služby

Prehľad našich služieb, medzi ktoré patrí najmä správa nehnuteľností, ekonomické služby pre SVB a NP, energetické poradenstvo, ale aj služby revízií a certifikácie budov či iných nehnuteľností.

Správa domov, správa bytov
a nehnuteľností

Zabezpečujeme výkon správy domov, bytov a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve, ako aj správu administratívnych a polyfunkčných objektov.

Správa domov je zabezpečená na základe zákona č. 246/2015 Z.z. v súlade so zákonom č.182/1993 Z.z. a v  rozsahu uzatvorenej zmluvy o výkone správy s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.

Pre každý bytový dom vedieme samostatný bankový účet a samostatnú finančnú, účtovnú agendu  domu, vrátane vedenia hotovostnej pokladne, vedenia mzdovej a daňovej agendy.

Ekonomické služby pre spoločenstvá vlasntíkov bytov

Zabezpečujeme komplexné ekonomické služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vedieme finančnú a účtovnú agendu bytového domu vrátane vedenia hotovostnej pokladne, vedenia mzdovej a daňovej agendy. Vedieme evidenciu príjmov a výdavkov bytového domu vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou domu. Realizujeme výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania fakturácie  a úhrady za všetky plnenia súvisiace
s prevádzkou nehnuteľnosti.

Ďalej zabezpečujeme právny servis spojený s uzatváraním zmlúv, splátkových kalendárov a iných právnych dokumentov súvisiacich s nehnuteľnosťou, ako aj prípravu podkladov pre právne vymáhanie nedoplatkov  v prípade neplnenia si povinností zo strany vlastníkov nehnuteľnosti. Zmluvne zabezpečujeme dodávku všetkých energií a služieb potrebných pre prevádzku a údržbu nehnuteľnosti. Zabezpečujeme komplexnú technickú správu nehnuteľnosti.

Energetické poradenstvo

Náklady za dodávky tepla tvoria zo všetkých komodít dodávaných pre koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov v bytovom dome najväčšiu výdavkovú, finančnú položku. Na základe dlhoročných skúseností z oblasti tepelnej energetiky vykonávame energetické poradenstvo. Sme poskytovateľmi podpornej energetickej služby a držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike.

Revízie a certifikácie

Na to, aby boli všetky zariadenia v nehnuteľnosti bezpečné, je potrebné  ich pravidelne kontrolovať. Zabezpečuje sa to pravidelnými odbornými prehliadkami (revíziami), ktorých intervaly sú dané zákonom alebo vyhláškami. Termíny pravidelných odborných prehliadok sledujeme podľa spracovaného harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení.  Zabezpečujeme ich realizácie, vrátane odstránenia nedostatkov prostredníctvom odborných revíznych pracovníkov. Zabezpečíme aj vypracovanie energetického certifikátu budovy, prípadne vypracovanie energetického auditu.