Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. zvyšuje cenu za výrobu a dodávku pitnej vody

Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. zvyšuje cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ako aj cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou spolu o 0,30€/m3 vrátane DPH.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenovým výmerom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. od 20. júna 2024 zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ako aj zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Cena vodného a stočného je tak od 21.6.2024 vo výške 3,7931 €/m3. Nárast ceny vodného a stočného tak predstavuje spolu 8,45 %. 

Dôvodom zvýšenia cien „vodného a stočného“ je podľa regulovaného subjektu StVPS, a. s. nárast  prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie regulovanej činnosti, najmä nákladov na spotrebu materiálu, služby a osobné náklady.

Nárast ceny za „vodné“ predstavuje zvýšenie o 0,1425 € vrátane DPH za 1m3 dodanej vody a za „stočné“ o 0,1531 € vrátane DPH za 1m3 odvedenej vody. Podľa vyhodnotenia úradu na vplyv navrhovaného upraveného zvýšenia cien uvedeného v cenovom rozhodnutí StVPS, a.s, sa zvýšia ročné náklady priemernej trojčlennej domácnosti pri spotrebe pitnej vody 34 m3/osobu/rok o 14,53 €/rok s DPH.

ÚRSO tiež vyhodnotil, že zvýšenie cien bude pri uvedenej spotrebe pitnej vody mať dopad pre domácnosti aj na zvýšenie platieb za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou („stočné“) o ďalších 15,62 €/rok s DPH.

Avšak nevyhodnotil, že zvýšenie ceny za fakturáciu zrážkovej vody, ktorú StVPS, a.s. bytovým domom fakturuje bude mať tiež dopad na zvýšenie ročných nákladov pre domácnosti.

Od 1.2.2022 tak vzrástla cena vodného a stočného už o 31,06%.

Príloha: Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0020/2024/V zo dňa 19.6.2024 nadobudlo právoplatnosť dňa 20.6.2024

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.