Autor admin

O autorovi

pomerovy trozdelovac

Bytové domy vybavené rádiovými meračmi si starosti s odpočtami robiť nemusia

Koncoročné odčítanie údajov z pomerových rozdeľovačov tepla, meračov tepla a vody vykonáva vo väčšine bytových domov na Slovensku odpočtová služba. Vlastníci musia  v určenom termíne zabezpečiť bezproblémový prístup k meračom vo svojich bytoch, a pokiaľ to nestihnú v danom čase, musia požiadať o náhradný termín. Ten však už môže byť spoplatnený. Ak sa odpočet nezrealizuje, správca určí spotrebu na základe legislatívy, ktorá upravuje pravidlá...

Celý článok
muz podpisujuci papiere

Všeobecné informácie o registrácii SVB

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j....

Celý článok
balkony na dome

Práva a povinnosti vlastníkov bytov

S vlastníctvom bytu sú spojené určité práva, ale aj povinnosti. Vlastník má právo s bytom a nebytovým priestorom nakladať podľa svojho uváženia, nie však neobmedzene, musí pri tom brať ohľad aj na ostatných vlastníkov. Môže ho predať, darovať, vymeniť, môže o ňom zriadiť závet, založiť ho za pôžičku v prospech banky, či napríklad zaťažiť vecným bremenom. Okrem toho má nielen právo, ale aj...

Celý článok