Práva a povinnosti vlastníkov bytov

20.2. 2015admin2377x

Okrem toho má nielen právo, ale aj povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovanímrozhodovať o postupoch spojených s jeho správou, prevádzkou, údržbou a opravami. Má tiež právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len fond opráv).

Pri uplatňovaní práv vlastníkov v dome sa vychádza z princípu rovnakého postavenia. Je zaručená rovnosť vlastníctva, bez ohľadu na to, či je vlastníkom fyzická alebo právnická osoba, bytové družstvo alebo mesto. Vlastník nebytového priestoru má rovnaké hlasovacie právo ako vlastník bytu.

Každý vlastník má povinnosť riadne a včas platiť zálohové platby (dodávku tepla a vody, upratovanie, odvoz smetí, elektrinu spoločných priestorov apod.), a tiež zmluvne dohodnutý mesačný príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv. Na rozdiel od vlastníka rodinného domu, musí brať ohľad na ostatných obyvateľov v dome. Každý z nich má právo byt nerušene užívať.  Ak napríklad byt prenajíma, mal by sa postarať o to, aby nájomca ostatných nerušil svojim správaním a nepoškodzoval cudzí ani spoločný majetok. Prípadné škody vzniknuté na spoločnom majetku je potom povinný uhradiť vlastník na vlastné náklady.

Zákon ukladá vlastníkovi tiež  povinnosť udržiavať byt v stave spôsobilom na riadne užívanie. Najmä včas zabezpečovať jeho údržbu, opravy rozvodov bytu, upchaného kanalizačného odpadu, tečúcich radiátorov, prípadne nahlásiť predsedovi nefunkčnosť vodomeru. Opravy v byte sa nikdy nehradia z fondu opráv, každý vlastník si ich platí sám.

Ak sa niekto rozhodne byt prestavať, musí vždy dbať o to, aby nedovoleným zásahom nedošlo k škodám na cudzom alebo spoločnom majetku. Ak sa tak stane, bude ich musieť uhradiť, prípadne zabezpečiť nápravu. .Preto sa neoplatí búrať bez povolenia stavebného úradu, alebo aspoň obhliadky statikom. Ani sa bez súhlasu odpojiť od centrálneho kúrenia, keďže sa tým naruší celkový tlakový systém. Ak nie možné určiť vinníka spôsobenej škody, musí byť táto hradená poisťovňou alebo zo spoločných financií z fondu opráv.

apartment-172704_960_720Byt sa má sprístupniť predsedovi spoločenstva a osobe vykonávajúcej opravu a údržbu na požiadanie, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere. Toto platí aj v prípade, ak ide o opravu spoločných zariadení prístupných z bytu, alebo ak ide o montáž a údržbu zariadení na meranie tepla a vody v byte a na odpočet týchto hodnôt. Ak vlastník neumožní vstup do bytu, zodpovedá za škody, ktoré takýmto konaním vznikli. Prípadné odmietnutie vstupu vlastníkom je preto potrebné riadne zdokumentovať. Vlastník vykonávajúci stavebné úpravy musí povoliť predsedovi spoločenstva vstup do bytu za účelom kontroly.

Pri hrubom porušení povinností môže vlastník v krajnom prípade o svoje vlastníctvo prísť. Predaj bytu môže v ojedinelých prípadoch nariadiť súd, a to na návrh predsedu spoločenstva, prípadne niektorého z vlastníkov.

Zdroj: http://svbsk.webnode.sk/vlastnici/prava-a-povinnosti-vlastnikov/