Je šetrenie na preventívnej deratizácii na mieste?

Síce  VZN mesta Prievidza č. 71/2003, ktoré nariaďovalo právnickým subjektom vykonanie jesennej a jarnej preventívnej deratizácie bolo zrušené a stratilo platnosť, no pri vykonávaní preventívnej deratizácie je potrebné riadiť sa platným Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to konkrétne v § 52 odst.1 písm. j). Teda jednou z povinností fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, medzi ktoré patria aj spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia, je zabezpečiť zamedzenie vzniku, šíreniu a výskytu prenosných ochorení resp. zabezpečiť dezinfekciu a reguláciu/deratizáciu živočíšnych škodcov.

Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší, škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami.

Populácie hlodavcov sa pravidelne usmerňujú najmenej dvakrát do roka biocídnymi prípravkami určenými na likvidáciu škodcov. Vykonávanie deratizácie zo zákona prebieha v jarných a jesenných mesiacoch.  Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby. K nákaze môže dôjsť priamo, odreninami na koži po pohryzení alebo poškriabaní zvieraťom. Nepriamo sa ochorenie šíri zle umytými rukami, kontaminovanou stravou alebo vodou, prípadne vdýchnutím aerosólu pri čistení zvieracích príbytkov. Hlodavec nemusí javiť známky choroby, len jeho stolica, moč alebo sliny sú schopné byť zdrojom nákazy.

(Ilustračné foto. Zdroj: Internet)

Potkan Hnedý (Rattus norvegicus)

Je rozšírený po celej zemeguli, pričom vyhľadáva chladnejšie a vlhké prostredie. Podľa spôsobu života sa zaraďuje do skupiny eusynantrópov (stáli synantropi), ktorých vývoj zašiel tak ďaleko, že ľudské sídliská sú im hlavným a často jediným trvalým prostredím v ktorom žijú. Pohlavne dospievajú vo veku 3 mesiacov, brezivosť trvá 3 týždne, vo vrhu býva 7 – 10 mláďat, laktácia trvá 4 týždne. Potkan sa dožíva 1 roka, maximálne 2 a pol roka. V prípade, že je populácia potkanov premnožená, vyhľadávajú krmivo aj počas dňa. Je všežravý so sklonom k mäsožravosti, často sa u neho vyskytuje kanibalizmus. Musí denne piť. Pri nedostatku potravy a vody hynie už za 5 dní. Vyhrabáva si nory, často v blízkosti vody, vyskytuje sa v kanalizácii, blízko hnojísk a smetísk, v pivniciach, skladoch, silách. Má dobrý čuch, výborne hrabe, pláva (aj pod vodou) a šplhá do výšok. Potkan je farboslepý zle vidí a pri orientácii sa riadi pomocou čuchu, sluchu a hmatovými chlpmi. Potkany sa preto pohybujú hlavne okolo stien a pevných predmetov. Žiaden iný živočíšny druh nebol tak dlho intenzívne ničený, napriek tomu aj v súčasnom období je potkan prítomný a prosperuje vo všetkých kontinentoch obývaných človekom.

Pozrite si zaujímavé video, ako ľahko sa môže dostať potkan cez odpadové potrubie do vášho záchodu a tým aj do vášho obydlia.

Význam preventívnej deratizácie v bytových domoch v našom meste je nespochybniteľný, lebo ak dopustíme k neúmernému premnoženiu hlodavcov ako v niektorých iných mestách, napraviť zanedbané nás bude  stáť oveľa viac úsilia, ale aj finančných prostriedkov.

Zdroj: www.spravadomovpd.sk

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.