Prekvapil Vás nečakane vysoký nedoplatok za vodu?

  • Na vybavenie reklamácie platí lehota maximálne do 30 dní od doručenia vyúčtovania
  • Nepozorované úniky vody vedú k zbytočnému navyšovaniu nákladov na bývanie

Ročné vyúčtovanie nákladov za dodávku teplej a studenej úžitkovej vody odráža spotrebiteľské správanie užívateľov bytov za predchádzajúci rok. Informácie o spotrebe vody poskytujú údaje namerané na bytových vodomeroch. Zdá sa vám vaša spotreba privysoká?  

Skôr ako sa rozhodnete ročné vyúčtovanie reklamovať preverte si, či nedoplatok nemohol vzniknúť oprávnene. Spoločnosť ista, špecialista na meranie a rozpočítanie rozpočítania nákladov za dodané teplo a vodu uvádza najčastejšie dôvody, pre ktoré nezrovnalosti vo vyúčtovaní vznikajú.

Únik vody cez vodovodnú batériu či toaletu

Nevšimli ste si kvapkajúcu vodovodnú batériu alebo pretekajúcu toaletu? Porucha na splachovači toalety je častou príčinou zbytočne vysokej spotreby. V prípade, že sa prietok vody nezastaví ihneď po spláchnutí, môže dôjsť ku stratám až 25 litrov vody za hodinu!

„Nežiaduce úniky vody môžu byť odhalené a odstránené v dostatočnom časovom predstihu pomocou moderných rádiových technológií. So službou „Detekcia úniku vody“ je spotreba vody nepretržite monitorovaná a varovanie o nežiaducom úniku vody je doručené správcovi objektu či priamo užívateľovi bytu. Zamedzí sa tak dlhodobému plytvaniu vodou, na ktoré sa často príde až pri ročnom vyúčtovaní,“ vysvetľuje Sylvia Martinkovičová, ista Slovakia.

instalater

V prípade, že sa prietok vody nezastaví ihneď po spláchnutí, môže dôjsť ku stratám až 25 litrov vody za hodinu!

Náhradná spotreba pre neodčítané byty

Ak sa vo vašom byte nerealizoval koncoročný odpočet, vaša spotreba sa vypočítala na základe legislatívy a nemusí zodpovedať vašej skutočnej spotrebe. Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Navýšenie nákladov môže spôsobiť aj zmena legislatívy, kedy sa základná zložka navýšila z 10 % na 20 %.

Zmena počtu užívateľov bytu

Je možné, že vo vašej domácnosti pribudli noví spolubývajúci, a tým sa zvýšila aj vaša spotreba vody. Porovnajte si spotrebu s predošlými obdobiami a prehodnoťte návyky vašich spolubývajúcich.

„Skôr, ako sa majitelia bytov rozhodnú ročné vyúčtovanie reklamovať odporúčame, aby si skontrolovali či údaje o nameranej spotrebe v protokole o odčítaní súhlasia s údajom uvedeným na ročnom vyúčtovaní. Každé ročné vyúčtovanie musí obsahovať aj spotreby za 3 predošlé rozúčtovacie obdobia, s ktorými si môžu vývoj spotreby kontrolovať,“ uvádza Sylvia Martinkovičová, ista Slovakia.

merac vody

Aká je lehota na uplatnenie reklamácie? Nedoplatok najprv uhraďte, potom reklamujte

Ak sa vo vašom vyúčtovaní objavia nezrovnalosti, máte právo ho reklamovať u svojho správcu, prípadný nedoplatok je však potrebné uhradiť v uvedenej lehote. K reklamácii je potrebné priložiť  všetky doklady, ktoré súvisia s predmetom reklamácie.

  • Na vybavenie reklamácie platí lehota maximálne do 30 dní od doručenia vyúčtovania. Reklamácia musí byť písomná.
  • Správca má lehotu na vybavenie reklamácie v stanovenom termíne do 30 dní, v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
  • V prípade, že nebola reklamácia ukončená v tejto lehote, neznamená to, že nedoplatok sa nemusí uhradiť. Ak sa reklamácia ukáže ako opodstatnená, peniaze sa vám vrátia späť.
  • Nedoplatok by sa mal v stanovenej lehote vyplatiť jednorazovo alebo sa môžete dohodnúť so správcom na splátkovom kalendári.

Zdroj: www.ista.sk

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.