Máte aj vy vo svojom bytovom dome kamery? Toto by ste mali vedieť

Milí čitatelia,

nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.

Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite vie, že pred jeho samotným nainštalovaním je nevyhnutný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Až po jeho získaní môže následne dôjsť k samotnej realizácii – inštalácii takéhoto kamerového systému. Nemenej dôležité je tiež pred jeho spustením zabezpečiť, aby malo SVB, alebo BD vypracovanú náležitú bezpečnostnú dokumentáciu v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona je tiež nevyhnutné, aby k záznamu vyhotovenému kamerovým systémom, mala prístup len oprávnená osoba určená SVB a oprávnená osoba schválená vlastníkmi bytov (v SVB je ňou predseda) a tiež fakt, že takýto záznam nesmie byť „starší“ ako 15 dní.

V mnohých prípadoch z posledných mesiacov sa však stáva, že v bytovom dome so zavedeným kamerovým systémom je umožnené prezeranie online (!) prenosu alebo záznamu z týchto kamier cez káblovú televíziu, a to nie len oprávnenej osobe, ale všetkým vlastníkom bytov bytového domu. Takýto postup je však NESPRÁVNY, NEZÁKONNÝ, keďže takéto konanie je v rozpore s účelom, za akým bol kamerový systém nainštalovaný. Prevádzkovanie kamerového systému, monitorujúceho priestory prístupné verejnosti, pritom slúži pre bezpečnosť a ochranu majetku prevádzkovateľa (bytového domu) a nie na prezeranie a sledovanie obrazového záznamu z týchto kamier namiesto programu v televízii. Nikomu z Vás by oprávnene nebolo príjemné, keby vedel, že jeho príchod či odchod z domu, návštevy a iné stretnutia, môže vidieť zakaždým niekoľko párov očí.

kamera na stene domu

V nasledujúcich riadkoch uvádzam niekoľko dôvodov, prečo neodporúčam prístup ku záznamom z kamerového systému pre všetkých vlastníkov bytov:

  • V prípadoch, keď si záznam z kamerového systému mohli pozrieť všetci vlastníci, často dochádzalo medzi vlastníkmi k sporom z dôvodu narušenia súkromia osôb a porušeniu ochrany osobnosti v zmysle Občianskeho zákonníka.
  • Prevádzkovateľ informačného systému (SVB) a tiež všetci vlastníci by mali mať na zreteli, že účelom kamerového systému je zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku prevádzkovateľa.
  • Oprávnená osoba (vo väčšine prípadov je to predseda SVB) nesmie osobné údaje zverejniť ani sprístupniť neoprávneným osobám (iba orgánom činným v trestnom konaní).
  • Oprávnená osoba musí dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela pri spracúvaní osobných údajov – sledovaní a obsluhe kamerového systému. Za jej porušenie hrozí sankcia.
  • Osobám oprávneným za IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti vyplývajú práva a povinnosti, za ktorých nedodržanie môže byť uložená sankcia v závislosti od závažnosti, v krajnom prípadne môže dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa trestného zákona, a to neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi či poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií s príslušnou trestnou sadzbou.

Týmto článkom by som Vás zároveň chcela poprosiť (pokiaľ prevádzkujete kamerový systém), aby ste si skontrolovali bezpečnostnú dokumentáciu. Ak ju máte vypracovanú, skontrolujte si prosím, či je nie len vypracovaná, ale aj aktuálna. No a v prípade, ak takúto dokumentáciu nemáte vypracovanú, urýchlene si zabezpečte jej vypracovanie. Ak máte akékoľvek námety, problémy, s ktorými si neviete rady, napíšte ich na mailovú adresu gpartners.sro@gmail.com

PhDr. Jana Géciová

spracovateľ, školiteľ,

audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005

Zdroj: www.bezpecnostneprojekty.sk

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.