OZNAM: Od 17. 6. 2024 do 26.6. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky kancelária zatvorená

Pre domácnosti v roku 2023 výrazne vzrastú náklady na bývanie

Energetická kríza a vysoká inflácia je pre domácnosti dôvodom  výrazného nárastu cien energií a služieb spojených s bývaním. Z uvedeného dôvodu si v roku 2023 aj obyvatelia bytoviek  v meste Prievidza budú musieť siahnuť opäť hlbšie do svojich peňaženiek.

Najväčšou položkou platieb za bývanie sú v domácnosti platby za vykurovanie a ohrev teplej vody .

Teplo

Dodávateľa tepla PTH, a.s., oznámil, že  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil regulovanému subjektu PTH, a.s. cenové navýšenie jednozložkovej (zmiešanej) ceny tepla pre rok 2023  v porovnaní s jednozložkovou (zmiešanou)  cenou tepla, platnou od 1.2.2022, o 51,56 %. Podľa nariadenia vlády č. 464/2022, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla koncovým odberateľom v bytových objektoch, bol tento nárast ceny tepla pre domácnosti však zastropovaný a cena tepla pre rok 2023 tak pre Prievidžanov narástla „len“ o 13,64 %. Zistiť viac.

Ďalšou významnou položkou nákladov za bývanie sú pre domácnosti náklady za vodné a stočné studenej vody, teplej vody a náklady za odvod zrážkovej vody.

Voda – Vodné a stočné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenovým výmerom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 1. januára 2023 zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ako aj zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. S porovnaním s cenou schválenou StVPS od 12.9.2022 predstavoval nárast ceny vodného a stočného od 1.1.2023 navýšenie o 0,2031€/m3 vrátane DPH. Zistiť viac.

Od 1. marca 2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenovým výmerom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. ďalšie zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ako aj zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (zistiť viac). Cena vodného a stočného tak od 1. 3. 2023 pre rok 2023 opäť vzrástla o ďalších 0,480 €/m3 vrátane DPH.

V Rozhodnutí ÚRSO č. 0119/2023/V zo dňa 21. 2. 2023 StVPS odôvodňuje zvýšenie cien nárastom cien elektriny a plynu pre rok 2023. Podľa vyčíslenia dopadu zvýšenia na domácnosti v predmetnom rozhodnutí bude pri uvedenom zvýšení nárast výdavkov pre priemernú trojčlennú rodinu predstavovať 27,41 €/rok s DPH pri spotrebe vody 34m3/osobu/rok, čo je nárast 2,28 €/mesiac s DPH.

Cena za vodné a stočné studenej, ako aj teplej vody bude tak vrátane DPH od 1.3.2023 vo výške
3,6593 €/m3.

Ďalšími nie zanedbateľnými položkami mesačného predpisu platieb, sú pre domácnosti platby za spoločnú elektrickú energiu, či už za osvetlenie spoločných priestorov v dome alebo  za elektrinu spotrebovanú na prevádzku výťahov.

Elektrina

V segmente cien pre malé regulované podniky DMP1, do ktorých boli prevažne zaradené odberné miesta elektriny pre spoločné osvetlenie a výťahovú elektrinu v bytových domoch, vzrástla regulovaná cena silovej elektriny z ceny, ktorá bola platná v roku 2022 vo výške 79,41 € / MWh pre rok 2023 na 621,62 € / MWh bez DPH. Táto cena bola tiež zastropovaná vládnym nariadením na sumu 199 € / MWh bez DPH (zistiť viac). Stredoslovenská energetika, a.s. tak zaslala odberateľom aj nové opravené Dohody o preddavkových platbách za elektrinu v zastropovanej cene silovej elektriny. Aj napriek tomuto zastropovaniu ceny silovej elektriny zo strany vlády SR, narastú celkové náklady za spoločnú elektrinu v spoločných priestoroch bytových domov v priemere o cca 70 %.

Ostatné služby

Z dôvodu nárastu inflácie, ktorá bola v roku 2022 vo výške 12,80 %, (zistiť viac) narástli niektorým vlastníkom bytov v mesačných predpisoch pre rok 2023 aj poplatky za ďalšie služby spojené s užívaním bytov, ako napríklad poplatky za prevádzku výťahov, poplatky za správu bytov, poplatky za rozpočítanie nákladov za vykurovanie alebo poplatky za upratovanie spoločných priestorov v bytovom dome.

Na základe výrazného nárastu cien energií a služieb spojených s bývaním pre domácnosti pre rok 2023 sme museli vlastníkom bytov v domoch v našej správe zvýšiť mesačné zálohové platby v priemere
o 15 € – 20 € / mesiac / byt.

Zdroj: Prvá súkromná správa domov

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.