Novou vyhláškou o rozpočítavaní nákladov za teplo sa výrazne menia pravidlá

Od 1. januára 2023 nadobudla účinnosť nová vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 503/2022 Z. z. zo dňa 19. 12. 2022, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre rozpočítavanie nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie.

https://spravadomovpd.sk/wp-content/uploads/2023/02/Vyhlaska_MH_SR_pravidla_rozpocitavania_tepla_503_2022_01_01_2023.pdf

Rozpočítanie podľa novej vyhlášky sa uskutoční po prvýkrát v roku 2024, za zúčtovacie obdobie roku 2023, preto uvádzame tie najvýznamnejšie zmeny, ktoré nová vyhláška prináša.

radiator s pomerovym rozdelovacom

A. VYKUROVANIE

1. Táto vyhláška výrazne mení pravidlá rozpočítavania nákladov na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN), hlavne v prípadoch, kde je pri rozpočítavaní kladený väčší dôraz na spotrebnú zložku, teda spotrebná zložka, ktorá sa rozpočítava podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov je 70 %základná zložka, ktorá sa rozpočítava podľa podlahovej plochy bytu je 30 %.  Podľa novej vyhlášky sa u jednotlivých bytoch sleduje tzv. špecifický náklad vyjadrený v EUR/m2. V prípade, že je v objekte rozpočítavania podiel medzi najvyšším špecifickým nákladom a najnižším špecifickým nákladom vyšší ako 2,5, upraví sa základná zložka tak, aby bola táto hodnota rovná 2,5 alebo menšia. Táto zmena legislatívy rozpočítavania nákladov za vykurovanie sa dotkne negatívne vo výraznej miere hlavne bytov, v ktorých boli na pomerových rozdeľovačoch namerané nízke, alebo žiadne hodnoty.

Z uvedeného dôvodu budú zálohové platby na vykurovanie týchto bytov za rok 2023 nepostačujúce, a ak sa v týchto bytoch nezvýšia v roku 2023 zálohové platby za ÚK, dajú sa očakávať vo vyúčtovaní za rok 2023 výrazné nedoplatky.

2. Podľa novej vyhlášky je odporúčaný podiel základnej zložky, ktorá sa rozpočítava podľa podlahovej plochy bytu 60 %.  Vlastníci môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, ale tento podiel nemôže byť nižší ako 30 %.

3. Predmetná Vyhláška ďalej mení aj pravidlá rozpočítavania nákladov na vykurovanie pri odpojených bytoch a nebytových priestoroch. V § 8 v ods. (4) sa uvádza „Základná zložka podľa odseku 3 sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania.“ Podľa ods. (5) sa len pri odpojených bytoch a nebytových priestoroch v nadstavbách a vstavbách do podkrovia uplatní pre podlahovú plochu koeficient 0,2.

4. V prípade, že konečný spotrebiteľ neumožní odčítanie PRVN alebo ich poškodí, náhradná spotreba sa mu určí podľa maximálnej spotreby nameranej v dome vynásobenej koeficientom 1,1.

5. Pre zohľadnenie nepriaznivej polohy miestnosti bytu alebo nebytového priestoru sa použije príloha č.1 k predmetnej vyhláške. V prípade, že chcú vlastníci rozhodnúť o iných koeficientov ako sú uvedené v prílohe č. 1, musí to byť len na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby.

B. TEPLÁ VODA

1. Podiel základnej zložky pre teplú vodu sa vypočíta podľa § 9 podľa údajov získaných od osoby, ktorá vyrába teplo na teplú vodu. Nemôže byť však vyšší ako 20 %.

2. Základná zložka pre teplú vodu sa nerozpočíta medzi konečných spotrebiteľov, ktorí sa odpoja od spoločných rozvodov teplej vody na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

3. Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvňuje určené meradlo na meranie množstva teplej vody, zaviní, že určené meradlo na meranie množstva teplej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožní určené meradlo nainštalovať alebo meradlo demontuje alebo inak znefunkční, určí sa mu náhradná spotreba v trojnásobku priemernej spotreby nameranej určenými meradlami na meranie množstva teplej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítania. 

C. DECENTRALIZOVANÝ ZDROJ TEPLA (INDIVIDUÁLNA DOMOVÁ KOTOLŇA)

1. V § 3 sa bližšie špecifikuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

2. Novelou Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. sa zavádza od 1. januára 2024 povinnosť merať pri výrobe tepla v decentralizovanom zdroji množstvo vyrobeného tepla a množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej vody.

Zdroj:  Miroslav Kundra Prvá súkromná správa domov

Prvá súkromná správa domov
Medzi naše činnosti patrí správa domov, správa bytov a nebytových priestorov, v ktorých vám ponúkame niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v meste Prievidza a okolí.